เกี่ยวกับเรา

AMPLE CHANCE

Ample Chance Co.,Ltd. ตัวแทนนําเข้า และ จัดจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รายแรก และ รายเดียว ในประเทศไทย ดําเนินงานร่วมกับบริษัท Basic Connect Ltd. ผู้คิดค้นเทคโนโลยี และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เปิดฟังกชั่นพิเศษ ที่มีอยู่ในรถยนต์ ทั้งนี้ เพือเพิ่มอรรถประโยชน์,ความสะดวก และ สุนทรียภาพให้กับผู้ขับขี่รถยนต์

Our Mission

- นําเสนออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพือสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับผู้ที่มี
ความสนใจประกอบธุรกิจบริการเปิดฟังกชั่นพิเศษในรถยนต์ ในรูปแบบธุรกิจแบบ SUBSCRIPTION

- เพือให้ลูกค้าที่ขับขี่รถยนต์ได้ใช้ฟังกชั่นพิเศษที่ติดมากับรถยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบายในการใชรถยนต และสร้างอรรถรส
ในการขับขี่รถยนต์ ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้และบริการที่ยอดเยี่ยม

Our Vision

- เป็นคนกลางที่คํานึงถึงความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และลูกค้าผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียม

ทำไมต้องเป็นพวกเรา & ฟีเจอร์ของพวกเรา

ทำไมต้องเป็น Basic?

Ample Chance เปิดโอกาสใหิผูิที่สนใจประกอบธุรกิจบริการ
ด้านเป้ดฟังก์ชันพิเศษในรถยนต์ มาสมัครเป็นสมาชิกกับ Ample
Chance เพือนําอุปกรณ์และเทคโนโลยีไปให้บริการลูกค้าผู้ใช้
รถยนต์ เพือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และเพิ่มอรรถรส
ในการใช้รถยนต์

 

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับซอฟแวร์ในการเปิดฟังก์ชันพิเศษในรถยนต์
“สมาชิกประกอบธุรกิจแบบไร้กังวล 
Ample Chance
นําเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร
ให้ครืองมือในประกอบธุรกิจ
โปรโมทสินค้าและบริการ
วางกลยุทธ์เพือการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าเพิ่ม”

 

ปลดล็อคได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เวลาแค่

3

วินาที

อุปกรณ์ชิ้นเดียวสามารถ
ปลดล็อครถยนต์ได้

27

ค่ายรถยนต์

ปลดล็อคฟังก์ชั่น
พิเศษต่างๆ ได้ถึง

6,400

ฟังก์ชั่น
ปัจจุบันมีผู้ใช้ Basic - OBD device มากกว่า

12,000

ราย

และถูกนำไปใช้ในการบริการปลดล็อคฟังก์ชั่นพิเศษไปแล้วมากกว่า

+100,000

ครั้งทั่วโลก

ปลอดภัย

รถไม่หลุด

ประกัน


Logo

ผู้นำเข้าและให้เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดล็อคฟังก์ชั่นพิเศษที่ถูกซ่อนไว้ในรถยนต์ ภายใต้เทคโนโลยีของ บริษัท Basic ผู้คิดค้นเทคโนโลยีและผลิต “Basic-OBD device”

ติดต่อเรา

Reserve for detail

0612697388

infoplodlock@gmail.com

PLOD Lock by BASIC Technology.